Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Administratief statuut

ADMINISTRATIEF STATUUT federaal statuut met operationele bepalingen

U blijft federaal personeelslid en de FOD Binnenlandse Zaken blijft uw werkgever.  Uw statuut werd evenwel zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met dat van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, teneinde rekening te houden met de aard van uw functie, op termijn een mobiliteit mogelijk te maken tussen de twee hulpdiensten en een Civiele Veiligheid op twee complementaire niveaus te vormen.    Er wordt voorzien in specifieke bepalingen om het operationeel aspect van uw beroep te erkennen.  De nieuwe graden zijn met name geïnspireerd op die van de brandweer en van Defensie.

Einde loopbaan
Vanaf de leeftijd van 58 jaar, en 4 jaar voor het vervroegd pensioen, kunt u aanspraak maken op een aangepast eindeloopbaanregime als u 25 jaar in de openbare sector (waarvan 15 jaar in operationele dienst) heeft gewerkt.   Er zal u een minder zware functie worden voorgesteld.

  • Indien u het voorstel aanvaardt: u heeft een minder zware functie, met verminderde operationaliteitspremie
  • Indien u het voorstel weigert: u behoudt uw operationele functie

Het verlof voorafgaand aan het pensioen zal slechts mogelijk zijn als geen enkel voorstel tot minder zware functie mogelijk is.

Andere
Andere wijzigingen zijn gebaseerd op de regels die in de hulpverleningszones worden toegepast:

  • Bijzondere rechten en plichten
  • Bijzondere onverenigbaarheden
  • Organisatie van de diensttijd van de vrijwillige personeelsleden
  • De aanwerving, de aanwervingsstage  en de indiensttreding
  • De verloven en de opschorting

Bijlagen:

 Geïntegreerde wijzigingen:

Nieuwe K.B. : trad in werking op  20 september 2024 

16.10.2023
Koninklijk besluit
33 pagina's